General Illumination Text According to KVK Law

Şirketimizin Veri Sorumlusunun Kimliği

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. (“ÇKE” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

ÇKE tarafından yürütülen ticari faaliyete ilişkin olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve denetlenmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve Şirketimizin politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, gerekli organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ziyaret edilmesi halinde güvenliğin tesisi amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Şirketimiz internet ağına bağlanılması halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik, iletişim, görsel verileriniz ve dijital iz verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz yasal süreler dahilinde, Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, resmi kurumlara, Şirketimizin hizmet aldığı ya da hizmet sağladığı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olmak koşuluyla, (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veya verilerimizin işlenmesinin, (ii) Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, (iii) sizinle aramızda bir sözleşmenin kurulması veya halihazırda var olan bir sözleşmenin ifa edilebilmesi için, (iv) bir hakkın tesisi için ya da (v) temel hak ve yükümlülüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olduğu durumlarda, belirtilen hukuki sebeplere dayalı ve bu sebeple sınırlı olarak; tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden veya Şirketimizde bulunan kapalı devre kamera ve ses kayıt sistemleri vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

  1. Ofis giriş ve çıkışlarımızda ziyaretçilerimizin, Ad, Soyad, TC Kimlik numarası gibi kimlik bilgilerini, Çalıştığı Şirket gibi insan kaynakları verilerini, Cep telefonu, elektronik posta adresi, iş adresi, iş telefonu gibi iletişim bilgilerini, kamera görüntülerini, Kullanıcı adı, Geçici şifre bilgisi, IP adresi, Mac Adresi, Web geçmişi, Log kayıt bilgilerini, Erişilen web siteleri bilgilerini, Kullanım istatistiklerini,
  2. Tüzel kişi müşterilerimizin/tedarikçilerinin çalışanlarının, ortaklarının Ad, soyad, TC Kimlik numarası gibi kimlik bilgilerini, Cep telefonu, elektronik posta adresi, iş adresi, iş telefonu gibi iletişim bilgilerini, unvan, çalıştığı şirket, şirketteki görevleri gibi insan kaynakları verilerini, araç plaka bilgisi, imza, kamera görüntülerini, IP’lerini, erişim kayıtlarını; bunlara ilaveten gerçek kişi müşterilerimizin/tedarikçilerimizin ya da şahıs şirketi olan müşterilerimizin/tedarikçilerimizin banka hesap bilgileri, fatura bilgileri gibi finansal verilerini

Bu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen amaçlar ve 4. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Korumaktayız?

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimizin sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşleme amaçlarımız kapsamında elde edilen kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; (i) İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi durumunda, (ii) Kanunda öngörülen süre sonunda veya sizin talebiniz halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız’a uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (iv) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, (vii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Taleplerinizin İletilmesi

Kanun’un kapsamında, 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilmeniz için hazırladığımız Bilgi Edinme Formu ’nu [Bilgi Talep Etme Formu] linkinden ya da kvkk@cukurovakimya.com.tr e-posta adresi aracılığıyla Şirketimizin KVK Temsilcisinden temin edebilirsiniz.

Bilgi Edinme ve Talep Formunu, formda belirtilen şekilde doldurmayı, imzalamayı ve şirketimizle paylaşmayı unutmayınız.

Bilgi Edinme ve Talep Formunu;

  • Anılan başvuru şirketimizin Keçiliköy OSB Mahallesi Ellinci Yıl Caddesi No:10 Yunusemre / Manisa adresinde kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla,
  • Şirketimiz cke@hs01.kep.tr e-posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@cukurovakimya.com.tr adresine veya Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi [www.cukurovakimya.com.tr] adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda, imha sürecine ilişkin detaylı bilgiyi ise Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda bulabilirsiniz.

Name & Surname :
Date :
Sign :